De HuurdersBelangenVereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Zij overlegt regelmatig met de bewonerscommissies en bewonersvertegenwoordigingen. De HBVV adviseert, ondersteunt en informeert huurders en is gesprekspartner voor Volksbelang.

Alle huurders kunnen lid worden van de HBVV. De HBVV wil zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies van Volksbelang bereiken en met hen samenwerken.

Zij behartigen uw belangen als huurder zo goed mogelijk en dragen daarmee actief bij aan prettiger wonen in uw woning in Helmond.

Waarom een Huurdersvereniging?
Een huurdersvereniging is een belangrijke gesprekspartner voor een woningcorporatie.
Alleen huurders kunnen lid worden van een huurdersvereniging en zo meepraten over onderwerpen die belangrijk zijn voor het woonplezier van ons allemaal.

Samen staan we sterker! Hoe meer huurders lid zijn van de huurdersbelangenvereniging, hoe krachtiger onze stem en hoe beter we het goed wonen in een woning van Volksbelang kunnen beïnvloeden.

Wat heeft u aan een huurdersbelangenvereniging?
De huurdersbelangenvereniging (HBV Volksbelang) bestaat uit huurders van woningcorporatie Volksbelang. Met een zelfgekozen bestuur komen zij op voor het belang van alle huurders van Volksbelang. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid, beheer en klachtenafhandeling. HBV Volksbelang is een serieuze gesprekspartner voor woningcorporatie Volksbelang.
Zo geeft de HBV gevraagd en ongevraagd advies en bij sommige onderwerpen vraagt Volksbelang eerst om instemming van de HBV, voordat een wijziging doorgevoerd wordt.

Taken van de huurdersbelangenvereniging Gespreksonderwerpen zijn: betaalbaarheid (zoals de jaarlijkse huurverhogingen), de toewijzing van woningen, plannen voor onderhoud, verduurzaming en renovaties.
Plannen voor de verkoop van woningen, en het beleid voor de ‘servicekosten’ die huurders moeten betalen (zoals kosten voor schoonmaak, verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimten in een complex).

Wij vinden het belangrijk dat huurders van Volksbelang meedenken over ons beleid. Soms zelfs meebeslissen.

Daarom hebben we op verschillende manieren overleg met huurders. Met individuele huurders, maar ook met bewonerscommissies en de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVVolksbelang). 

Volksbelang en de HBVVolksbelang werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het zorgen dat huurders nu en in de toekomst goed kunnen wonen.

We doen dat elk vanuit een eigen invalshoek en eigen verantwoordelijkheid. Als eigenaar van de woningen zijn wij verantwoordelijk voor het woningaanbod op korte en lange termijn, de diensten die door ons worden geleverd, en voor het voldoen aan alle eisen die aan een woningcorporatie worden gesteld. De HBVV is als vertegenwoordiger van de huurders verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de huurders.

De participatieovereenkomst is een reglement waarin afspraken gemaakt zijn over hoe Volksbelang en de huurdersbelangenvereniging met elkaar omgaan. We hebben deze overeenkomst samen met de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) opgesteld.

De laatste nieuwe participatieovereenkomst is te downloaden in de sectie downloads.