Notulen ALV HBV Volksbelang
Datum: 21 juni 2023
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Wijkhuis de Fonkel

 1. Opening
  De interim voorzitter Sacha van Lierop heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Mededelingen
  Afwezig met kennisgeving zijn: Paul Swinkels, Toon Jegerings, Thea van Lieshout
  en Wil Corstens-Habraken
  En de huurderscommissarissen: Leo Litjens en Frans Stienen.
  De interim voorzitter stelt voor om voor agendapunt 6 een korte leespauze in te
  lassen, omdat voor sommige leden de statuten pas ter vergadering zijn verstrekt.
 3. Notulen ALV 25 april 2023
  Met dank aan de notulist zijn de notulen, zonder opmerkingen, vastgesteld.
 4. Bestuursverkiezing
  De kandidaat bestuurders stellen zich aan de aanwezigen kort voor:
 • Sacha van Lierop kandidaat voorzitter
 • Marina van Kleef kandidaat penningmeester
 • Bobker Ajouaou (Jack) kandidaat secretaris
  De heren Teeuwen en van den Boogaard stellen zich beschikbaar voor de
  stemcommissie voor de verkiezing van de voorzitter. Sacha van Lierop wordt met 14
  stemmen voor en 1 tegen gekozen als voorzitter van de HBV Volksbelang.
  Marina van Kleef en Bobker Ajouaou (Jack) worden bij acclamatie gekozen als
  respectievelijk penningmeester en secretaris.
 1. Afscheid van afgetreden bestuursleden
  Dit agendapunt wordt aan het einde van de vergadering behandeld.
 2. Voorstel tot statutenwijziging https://hbvvolksbelang.nl/statuten-hbv-volksbelang/(opent in een nieuwe tab)
  De voorgestelde leespauze is ingelast tot 20.00 uur
  Daarna ontstaat een gesprek over dat alle huurders die op de huurovereenkomst
  staan ook lid van de HBV Volksbelang moeten kunnen worden. Het bestuur is
  voornemens dit te wijzigen in de statuten en zal een voorstel aan de ALV voorleggen
  in een volgende vergadering.
  Leden kunnen eventuele gewenste wijzigingen van de notulen later ook mailen.
  Er ontstaat een gesprek over hoe mensen denken dat ze (automatisch) lid zijn, terwijl
  ze dit niet zijn. Ook zouden er veel mensen geen lid meer zijn, terwijl ze dit in het
  verleden wel waren en zijn er leden die niet (meer) komen. Het bestuur wordt

gevraagd mensen goed uit te leggen dat ze niet automatisch lid zijn en dat het
belangrijk is dat ze lid worden. Samen de krachten bundelen levert resultaat op.
De voorzitter benadrukt dat alle wijzigingen van de statuten in een voorstel aan de
ALV worden voorgelegd. De verwachting is dat dit in oktober/november gebeurt.

 1. Rondetafelgesprekken
  Marlies van den Akker stelt zich voor. Zij ondersteunt de HBV Volksbelang.
  Zij geeft een toelichting op de rol van een HBV zoals vastgelegd in de Wet Overleg
  Huurder en Verhuurder en wat dit betekent in de praktijk.
  Vervolgens gaan de aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek over dat wat de
  HBV Volksbelang moet gaan doen. De resultaten van de gesprekken zijn:
   Communicatie met Volksbelang. Alle groepen hebben dit punt genoemd. Het
  gaat dan om directe communicatie tussen Volksbelang en de huurder en ook
  met de gemeente.
   Kennis van medewerkers. Het verloop bij de medewerkers is groot en hierdoor
  loopt ook kennis en ervaring de deur uit. Het is vaak onduidelijk wie wat doet
  en wie waar over gaat (bijvoorbeeld afhandeling van klachten) Dit tast de
  dienstverlening aan.
   Het beleid van Zelf Aangebrachte Veranderingen.
   Het beleid energiebesparing.
   Het toewijzingsbeleid en dan met name de intake van woningzoekenden en
  hun motivatie.
   Handhaving en controle door buurtbeheerders in complexen.
   Bewonerscommissies in alle wijken.
 2. Rondvraag
  De voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden en deelt een presentje uit aan
  het aanwezige oud bestuurslid. De andere bestuursleden ontvangen ook nog een
  presentje.
  Het activiteitenplan en de begroting 2024 wordt uitgesteld tot de ALV later in dit jaar.
  Henri van Kleef wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de website.
  De inbreng van bewonerscommissies tussentijds wordt door het bestuur zeer op prijs
  gesteld.
  Er wordt een oproep gedaan om naar de ALV van Volksbelang te komen.
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
  Sacha van Lierop, voorzitter Marina van Kleef, penningmeester

Bobker Ajouaou (Jack), secretaris